Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực quy hoạch
Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Nội dung

1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư chuẩn bị 03 bộ hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết với đầy đủ thành phần hồ sơ và đảm bảo chất lượng hồ sơ.

- Sở Xây dựng sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. 

2. Cách thức thực hiện:

- Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Tờ trình đề nghị thẩm định; thuyết minh nội dung nhiệm vụ; các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có ​liên quan.

b) Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05 tháng 04 năm 2017 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
  • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
  • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập,
    thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
  • Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05 tháng 04 năm 2017 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.​