Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Lĩnh vực TTHC Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Nội dung

1.       Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III với đầy đủ thành phần hồ sơ và đảm bảo chất lượng hồ sơ.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.
 • Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dụng có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực.

2.       Cách thức thực hiện:

 • Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)      Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
 • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.  Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực: khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình trong nước.

6.  Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

8.  Phí, Lệ phí:

500.000đồng/chứng chỉ.

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.Đơn cấp lại CC.doc

10.  Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Xây dựng năm 2014.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngàỵ 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.