Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ chuyển dịch cây xanh đô thị.
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Nội dung

1. Trình tự thực hiện:

- Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cơ quan hành chính được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lư do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;Đơn xin cấp GP chặt hạ cây xanh.doc

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: Chưa quy định.

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Chưa quy định.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy phép (Theo mẫu tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Theo mẫu tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. ​