Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu A&M

Dự án Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu A&M

Ngà 29 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh đã ra Công văn số 1912/UBND-CT chấp thận để Công ty TNHH Thương mại Đức Lợi chuyển nhượng dự án Xưởng may mực xuất khẩu Đức Lợi và tài sản gắn liền với đất thuê tại xã Liêm Cần, Thanh Liê cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại A&M. Đồng thời cấp thuận để Công ty TNHH sản xuất thương mại A&M điều chỉnh dự án.

Tên dự án đầu tư (điều chỉnh): Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu A&M.

Quy mô: Công suất 300.000 sản phẩm/năm.

Tổng vốn đầu tư: 20.815.700.000 đồng.

Thời hạn thuê đất: đến ngày 22/10/2062.

Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 9/2015 haonf thành các công trình để đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 1912/UBND-CT ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam.