Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh