Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX