Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
BÁO CÁO Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX