Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

Tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin
- Văn bản quy phạm pháp luật
https://sxd.hanam.gov.vn/pages/DanhSachVanBan.aspx
Thông tin phổ biến 
https://sxd.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=d4cac1fa-596a-4d16-9dd0-c835b7d9c22c
Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển
https://sxd.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=fd7953e3-b8d8-494f-94f3-cbc23dfe3b65
- ​Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công
https://sxd.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=7b33cee6-cfda-4ebc-ba31-e8a046722f0d
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc
https://sxd.hanam.gov.vn/Pages/NewsGroups.aspx?cid=d986cd23-140d-44b7-9d5d-0c8d24512b5e
- Báo cáo tài chính năm
https://sxd.hanam.gov.vn/pages/congkhaingansach.aspx​