Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đính chính nội dung tại Stt 63 của Phụ lục kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng số 1861/CB-SXD ngày 29/7/2022 của S...

Giá vật liệu xây dựng  
Đính chính nội dung tại Stt 63 của Phụ lục kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng số 1861/CB-SXD ngày 29/7/2022 của Sở Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng (xi măng, thép, nhựa đường) tháng 7 năm 2022