Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép xây dựng cấp cho Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn xây dựng Công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuy...

Giấy phép xây dựng  
Giấy phép xây dựng cấp cho Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn xây dựng Công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện
Tin liên quan