Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra điều kiện hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch kiểm tra điều kiện hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022