Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022