Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021củaTỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chí...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021củaTỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025