Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIX