Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XIX