Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX và tại các Phiê...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX và tại các Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng