Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX và tại các Phiê...