Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX