Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII