Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX