Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ su...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng Hà Nam