Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020