Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài