Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÁI HÀ ĐẾN NĂM 2030
Tin liên quan