Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2020

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2020