Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức​ Chính phủ
2 03/2020/TT-BXD 28/07/2020 Thông tư Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc​ Bộ Xây dựng
3 02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
4 85/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc​ Chính phủ
5 62/2020/QH14 28/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Quốc hội
6 66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp​ Chính phủ
7 01/2020/TT-BXD 06/04/2020 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An tooàn cháy cho nhà và công trìn​h Bộ Xây dựng
8 01/2020/QĐ-UBND 04/02/2020 Quyết định​V/v sửa đổi một số điều của Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
9 09/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư hướng dẫn xácđ​ịnh và quản lý chi phíđầu tư xây dựng Bộ Xây dựng
10 10/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng​ Bộ Xây dựng
11 11/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng​ Bộ Xây dựng
12 12/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng Bộ Xây dựng
13 14/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng Bộ Xây dựng
14 16/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
15 95/2019/NĐ-CP 16/12/2019 Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng​ Chính phủ
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page