Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Lãnh đạo

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở  
Ban Lãnh đạo
GĐ Huy.jpg

Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở

Sinh ngày 30/4/1977

Quê quán: Bình Mỹ - Bình Lục – Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ  Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Di động: 0915029013

Địa chỉ nhà riêng: Liêm Chính - Phủ Lý  - Hà Nam

Email: nguyenquanghuy@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Các chủ trương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Quy hoạch, Kế hoạch của ngành; Tổ chức- cán bộ, tiền lương, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và cải cách hành chính; 

+ Thanh tra, kiểm tra; cấp Chứng chỉ trong hoạt động xây dựng;

- Phân công các Phó Giám đốc Sở phụ trách xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Chi cục Giám định.

- Là Chủ tài khoản cơ quan.


 PGĐ Nha.png

Đỗ Quang Nha - Phó giám đốc Sở

Sinh ngày 14/10/1962

Quê quán: Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ chính trị: Cao cấp

 Địa chỉ nhà riêng:Khu đô thị Minh Khôi, Phủ Lý

Điện thoại di động: 0913289086

Email: doquangnha@hanam.gov.vn   

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

+ Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng: quy hoạch chung đô thị, khu chức năng đặc thù; quy hoạch xây dựng tỉnh, huyện; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu chức năng thuộc lĩnh vực quản lý …;

- Thẩm định, tham gia phản biện về lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình…);

- Cấp giấy phép xây dựng mới công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng;

- Xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Quy hoạch- Kiến trúc;

- Chủ trì Hội đồng thi tuyển kiến trúc thuộc thẩm quyền của đơn vị;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công


 
ảnh A Đoàn1.jpg

Phạm Văn Đoàn - Phó giám đốc Sở

Sinh ngày 23/4/1983

Quê quán: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quy hoạch, kỹ sư hạ tầng kỹ thuật và đô thị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Địa chỉ nhà riêng: Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại di động: 0983768383

Email: phamvandoan@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

_+ Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Lĩnh vực phát triển đô thị.

- Thẩm định đồ án quy hoạch đô thị: thành phố, thị xã, thị trấn; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu chức năng thuộc lĩnh vực quản lý…;

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hạ tầng phát triển vật liệu xây dựng, khu chế biến, các đồ án quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đến quản lý nhà nước của Sở Xây dựng;

- Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; Công tác quản lý về phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; cấp Giấy phép xây dựng;

- Xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được phân công; Công tác khoa học kỹ thuật của ngành; Công tác về bảo vệ môi trường; Công tác đoàn thể của cơ quan Sở;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Quy hoạch xây dựng;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


​​anh TAnh.jpg
Đào Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở

Sinh ngày 21/10/1980

Quê quán: Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, kỹ sư xây dựng cầu đường

Trình độ chính trị: Cao cấp

Địa chỉ nhà riêng: Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại di động: 0917573868

Email: daotuananh@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

+ Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo phân cấp;

- Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp;

- Phát triển vật liệu xây dựng; quản lý về lĩnh vực Kinh tế xây dựng;

- Phụ trách công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

- Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Tham gia Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh;

- Tham gia Hội đồng thẩm định quyết toán công trình;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Quản lý xây dựng.

​+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.​​ 


Tin liên quan