Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Địa chỉ đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại https://dx.gov.vnĐịa chỉĐịa chỉ đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại https://dx.gov.vn(hoặc quét mã QRcode kèm theo)./. đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại https://dx.gov.vn(hoặc quét mãĐịa chỉ đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại QRcode kèm theo)./.