Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 3 và tháng 4 năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 3 và tháng 4 năm 2023