Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tình hình hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022