Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh