Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận thông qua đường dây nóng tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận thông qua đường dây nóng tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh