Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh Khóa XIX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh Khóa XIX