Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh Khóa XIX