Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v cấp phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
V/v cấp phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng
Tin liên quan